Facebook

Regulamin Konkursu “20 metrów odwodnienia za 1 zł”

§ 1 Organizator i Nazwa Konkursu

Organizatorem konkursu pod nazwą “20 metrów odwodnienia za 1 zł” (dalej: Konkurs) jest HAURATON Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrowska 398, 61 – 312, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000147845, NIP: 7781342301, kapitał zakładowy: 200 000 zł (dalej: Organizator). 

§ 2 Przedmiot i cel Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie co najmniej jednej fotografii zniszczonego odwodnienia w obiekcie w celu jego wymiany na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Celem Konkursu jest promocja i reklama gotowych systemów naprawczych odwodnień liniowych marki HAURATON.

§ 3 Miejsca i czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa w okresie od 01 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.

2. Konkurs jest przeprowadzany w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod domeną: hauratonserwis.pl. 

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu mogą zostać następujące podmioty:

- właściciel obiektu,

- zarządca obiektu,

- firma wykonawcza/budowlana/remontowa zajmująca się eksploatacją danego obiektu,

prowadzący działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Uczestnik).

2. Uczestnik będący zarządcą lub firmą wykonawczą/budowlaną/remontową obiektu oświadcza, iż przystępując do udziału w Konkursie posiada zgodę właściciela obiektu na udział w Konkursie, a w przypadku uzyskania nagrody głównej - na jej realizację na obiekcie i ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w tym zakresie.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza doboru produktu, znajdującego się na stronie pod domeną: hauratonserwis.pl,

b) przesłanie co najmniej jednego zdjęcia obiektu z widocznym zniszczonym odwodnieniem, które Uczestnik zamierza wymienić,

c) akceptacja Regulaminu równoważna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień,

d) podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu (zgoda obligatoryjna) oraz w celu prowadzenia działań marketingowych (zgoda fakultatywna), a także używania przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym otrzymywania newslettera (zgoda fakultatywna).

4. Po wypełnieniu formularza, załączeniu co najmniej jednego zdjęcia, podaniu danych osobowych, zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do kliknięcia: Wyślij zapytanie w celu zatwierdzenia zgłoszenia. Wysłanie formularza powinno nastąpić najpóźniej w dniu 18 grudnia 2020 r.

5. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne związane z niedostarczeniem do niego formularza.

6. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie jeden raz.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których formularze bądź załączniki zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia, nazwy innych marek lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub stawiające go w niekorzystnym świetle. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłany formularz wraz z załącznikami stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub osobiste bądź dobra osobiste – zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw. W przypadku gdyby Organizator Konkursu zaspokoił takie roszczenia – Uczestnik zobowiązuje się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora, a w razie przegrania sprawy sądowej do zwrotu wszelkich kosztów postępowania sądowego związanych ze sprawą, poniesionych ze strony Organizatora.

9. Zwycięzca nagrody głównej oświadcza, iż jego wypowiedź będzie stanowiła przejaw jego własnej twórczej działalności. Do wypowiedzi zwycięzcy stosuje się § 4 ust. 8 Regulaminu. 

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Komisja Konkursu w osobach: Krzysztof Próchnicki, Urszula Franczak, Maciej Pawlak, Michał Linke dokona wyboru jednego zgłoszenia, które w jej ocenie najbardziej kwalifikuje się do wymiany zniszczonego odwodnienia. Ponadto zostanie przyznanych 5 (słownie: pięć) nagród dodatkowych.

2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 grudnia 2020 r. przez Komisję Konkursu na stronie internetowej dostępnej pod domeną: hauratonserwis.pl. Zwycięzcy Konkursu zostaną wskazani z imienia i pierwszej litery nazwiska, ewentualnie także poprzez wskazanie obiektu, którego zgłoszenie dotyczyło.

3. W przypadku wykluczenia któregokolwiek zwycięzcy z uwagi na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie lub wykluczenie w oparciu o § 4 ust. 7 Regulaminu, a także w przypadku wykluczenia zwycięzcy nagrody głównej z uwagi na odmowę podpisania umowy, o której mowa w § 5 ust. 4, zwycięzcą zostaje kolejny Uczestnik z listy rezerwowej. Organizator skontaktuje się z takim Uczestnikiem w dniu następnym po wykluczeniu poprzedniego zwycięzcy.

4. Zwycięzca nagrody głównej jest zobowiązany do przeniesienia na Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, autorskie prawa majątkowe do przesłanego w ramach Konkursu formularza wraz z załącznikami, a w szczególności do załączonych do formularza zdjęć obiektu z widocznym zniszczonym odwodnieniem, które zwycięzca zamierza wymienić, a także do wypowiedzi związanej z udziałem w Konkursie. W tym celu zwycięzca nagrody głównej oraz Organizator zawrą umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Zwycięzca nagrody głównej wyraża zgodę na nieodpłatne: utrwalenie przez Organizatora w postaci nagrania materiału video oraz wypowiedzi zwycięzcy nagrody głównej i wykonanie zdjęć z realizacji nagrody głównej wskazanej w § 6 ust. 1 oraz wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, powielenie tego materiału, a także jego upublicznianie i rozpowszechnianie przez Organizatora na cele związane z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, w tym cele reklamowe, marketingowe i promocyjne Organizatora według uznania Organizatora, w szczególności za pośrednictwem Internetu, w tym strony internetowej dostępnej pod domeną: hauratonserwis.pl oraz w social mediach prowadzonych przez Organizatora (w szczególności YouTube, Facebook, LinkedIn). W przypadku, gdy zwycięzca nagrody głównej jest wyłącznie zarządcą obiektu lub firmą wykonawczą/budowlaną/remontową oświadcza on, iż dysponuje zgodą właściciela obiektu w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie.

§ 6 Nagroda

1. Nagrodą główną w Konkursie jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Organizatora na wskazany przez zwycięzcę adres, 20 (słownie: dwudziestu) metrów bieżących odwodnienia FASERFIX®BIG BL 150 z rusztem dostosowanym do klasy obciążenia danego obiektu za cenę 1 PLN (słownie: jeden złoty).

2. W przypadku, gdy formularz Uczestnika dotyczy obiektu, na terenie którego odwodnienie podlegające wymianie ma długość większą niż 20 (słownie: dwadzieścia) metrów bieżących, nagroda główna dotyczy tylko pierwszych 20 (słownie: dwudziestu) metrów bieżących.

3. Realizacja nagrody głównej w postaci dostawy nowego w miejsce zniszczonego odwodnienia o długości 20 (słownie: dwadzieścia) metrów bieżących odwodnienia zostanie zrealizowana przez Organizatora w w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą nagrody głównej, w okresie od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, jednak nie później niż w terminie do 31.03.2020 r. W przypadku, gdy zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody w tym terminie, nagroda przepada, a zwycięzca nie jest uprawniony do domagania się realizacji nagrody w innym terminie.

4. Organizator oprócz nagrody głównej zapewnia także 5 (słownie: pięć) tożsamych nagród dodatkowych, tj.: 5 (słownie: pięć) ofert rabatowych - na wskazany przez Organizatora okres (nie dłuższy jednak niż do wyczerpania zapasów) - zawierających rabat promocyjny w wysokości 15% (słownie: piętnaście) każda oferta od ceny oferty na wyprodukowanie i dostarczenie odwodnienia otrzymanej w odpowiedzi na zgłoszenie w Konkursie.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju.

6. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania zwycięzców z nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora.

7. Dla wszystkich Uczestników Organizator przygotuje ofertę wyceny na wyprodukowanie i dostarczenie odwodnienia w obiekcie, którego dotyczył formularz. W razie potrzeby Organizator może poprosić o dodatkowe informacje lub zdjęcia dotyczące obiektu.

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. W terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (tj. do dnia 24 grudnia 2020 r.) można złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu. Reklamację należy złożyć wyłącznie bezpośrednio do Organizatora poprzez przesłanie jej pocztą na adres Organizatora: HAUARTON Polska sp. z o.o., ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z niedostarczeniem do niego reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis przyczyny reklamacji i żądanie zgłaszającego reklamację.

3. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.

§ 8 Wyłączenia z udziału w Konkursie

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów od Organizatora zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, a także podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§ 9 Podatek dochodowy

1. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.

2. W związku z tym, iż nagrody przypadną Uczestnikom prowadzącym działalność gospodarczą - to na Uczestnikach będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody.

§ 10 Dane osobowe

1. [ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH] Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HAURATON Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrowska 398, 61 – 312.

2. [DANE DO KONTAKTU ADMINISTRATORA]

HAURATON Polska sp. z o.o.., ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań, Polska

tel.: 061/ 66 25 444, fax: 061/ 66 25 440, e-mail: biuro@hauraton.com

3. [DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH]

Katarzyna Pazder

katarzyna.pazder@hauraton.com

Prosimy kontaktować się na powyższy adres e-mail, aby uzyskać informacje na temat wszelkich kwestii związanych z ochroną danych.

4. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA]

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w następujących celach:

- realizacji Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika na podstawie zgody Uczestnika [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO],

- wykonania i na podstawie zawartej przez Uczestnika z Administratorem umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe) - ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera - na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).

5. [PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOM KONKURSU]

Uczestnikom przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) prawo do usunięcia danych

Jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane Uczestnika, może on zażądać, aby zostały usunięte.

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych

Uczestnik ma prawo, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Uczestnika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeżeli zdaniem Uczestnika Administrator posiada nieprawidłowe dane na temat Uczestnika lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce, aby zostały usunięte, bo są Uczestnikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw „marketingowy”. Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa - Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Uczestnik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Uczestnik powinien wtedy wskazać Administratorowi szczególną sytuację Uczestnika, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Uczestnika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub też dane Uczestnika są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) prawo do przenoszenia danych

Uczestnik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Uczestnika, które zostały przez Uczestnika dostarczone na podstawie umowy lub zgody Uczestnika, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Uczestnik może także zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy Uczestnika o skierowanie żądania pod adres e-mail:

e-mail: katarzyna.pazder@hauraton.com

lub poprzez wysłanie żądania na adres: HAURATON Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań, Polska

6. [OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE]

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Konkursu będą przetwarzane nie dłużej niż będzie to niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, o ile Uczestnik uprzednio nie wycofa zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź nie złoży uzasadnionego sprzeciwu z uwagi na swoją szczególną sytuację. Jeżeli natomiast obowiązujące przepisy prawa (np. podatkowego) wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania, dane będą przechowywane przez okres wymagany tymi przepisami.

Dane osobowe Uczestnika pozyskane w związku z zawarciem umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź złożenia sprzeciwu.

7. [INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO]

Jeżeli Uczestnik uważa, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. [INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH]

Podanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia tej umowy i uzyskania nagrody głównej w Konkursie.

Podanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, jest dobrowolne.

9. [POZOSTAŁE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne tutaj: https://hauratonserwis.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu i nagrody mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej dostępnej pod domeną: hauratonserwis.pl.

5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych na tle Regulaminu jest sąd właściwy dla Organizatora.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami